DOPROVÁZENÍ ŠKOL - Jindřich Monček

Někdy nebývá snadné pojmenovat, na jakých hodnotách naše škola stojí. Co vnímá jako své nejdůležitější poslání? Jak by chtěla vypadat za pět let? Jak propojit to, co považujeme za důležité pro nás osobně s tím, co dostává škola jako státní zakázku? Jak získat jako vedení školy pro svou vizi a směr rozvoje všechny lidi ze školního společenství, kolegy, provozní zaměstnance, ale také rodiče žáků? Jak to všechno formálně zapracovat do Školního vzdělávacího programu, aby byl na příslušné odborné úrovni a současně byl srozumitelný pro laiky? Na všechny tyto otázky můžeme hledat společně odpověď.

V rámci služeb Institutu nabízíme dlouhodobou i krátkodobou podporu škol v těchto oblastech:

  • Tvorba vize školy
  • Koncepce rozvoje školy
  • Školní vzdělávací program
  • Plán práce školy (v praktické i formální rovině)

Jak obvykle vypadá naše spolupráce?

Školu zpravidla doprovázíme po delší dobu. Potřebujeme se vzájemně poznat, naladit, poznat školu, lidi v ní, její silné stránky, její výzvy ke zlepšení. Setkáváme se s vedením školy a hledám oblasti a témata, ve kterých bude naše podpora nejvíce užitečná.

Můžeme pomoci vedení školy a jejím pedagogům projít celým procesem tvorby od vize školy ke konkrétní vyučovací hodině. S vedením školy a následně se všemi pracovníky školy pomůžeme formulovat vizi školy a na ní navazující výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy (to jsou nejrůznější zásady, principy, postupy, které vizi podporují). S pedagogy jednotlivých vzdělávacích oblastí (předmětů) naplánujeme, jaký charakter bude mít v naváznosti na vizi a strategii školy jejich práce se žáky. Pomůžeme naplánovat akce, aktivity, školní projekty, které opět podpoří cíle, které si škola vytýčila. To všechno pomůžeme popsat nebo aktualizovat ve školním vzdělávacím programu nebo v ročním plánu práce školy.  

Plánování, realizování a vyhodnocování vzdělávacích aktivit podporujících koncept školy, včetně inovativních přístupů ve výuce

Stává se, že jsme naladění na koncept školy, víme, kam bychom chtěli se svými žáky směřovat, známe jejich očekávání a potřeby, ale není snadné to, jak naplánovat konkrétní vyučovací lekci, která by směřovala k naplňování našich záměrů. Ptáme se, jaký si zvolit cíl, aby byl smysluplný pro nás a naše žáky? Jak ho udělat obtížný, aby byl dostatečně náročný, ale splnitelný? Jak poznáme, že žáci na konci lekce cíl naplnili a do jaké míry? Jaké pro to máme důkazy? Zajímá nás, zda se naši žáci díky vyučovací lekci nějak posunuli ve svém poznání, dovednostech, postoji k dané věci? Ptáme se, jak postavit výuku tak, aby byla pro žáky zajímavá, aby rozvíjela různé dovednosti, aby při nich žáci něco objevovali, tvořili. Zkoumáme, jak svou výuku vylepšovat?

To všechno můžeme při společné práci prakticky naplánovat, tandemově realizovat a následně společně reflektovat. A to napříč nejrůznějšími předměty. Zajímavé bývá propojení aktivit ve škole a mimo školu typu výlety, expedice, které obsahují nějakou výzvu, jsou o spolupráci, propojené např. s intuitivními hrami. Přitom vedou k naplňování vzdělávacích cílů.

Osobnostní a profesní rozvoj vedení školy, pedagogů, jednotlivců i týmů, zejména formou mentorinku nebo videotréninku

Učitel má svým žákům modelovat to, že učení nikdy nekončí. Stále se můžeme ve své práci někam posouvat, zlepšovat ji. Nabízíme provázení formou mentorinku v nejrůznějších tématech podle potřeb týmů nebo jednotlivců. Mentorink nabízí provázení při hledání odpovědí zejména v široké oblasti metodiky a organizace výuky. Videotrénink interakcí zase pomůže nahlédnout učiteli či řediteli do principů efektivní komunikace, do svých silných stránek komunikace, kde se vždy začíná. Proto není natáčení krátkých částí hodiny pro učitele nebo ředitele při poradách nijak ohrožující. Na svých silných stránkách pak klient staví další postup při řešení nejrůznějších komunikačních problémů v rámci školní komunikace. Jak v mentorinku, tak ve videotréninku nejprve domlouváme zakázku, témata, které chce dotyčný řešit. Dál si postup, jeho hloubku, tempo řídí sám klient. Mentor nebo videotrenér dopomáhá směřováním postupu. Vždy dbáme na pocit bezpečí klienta a naprostou diskrétnost. 

Otázky, které například řešíme: Jak zlepšit vzdělávací dopady svého pedagogického působení ve třídě? Jak zapojit všechny žáky, aby se učili, jak nejvíce to je možné? Jak plánovat a realizovat výuku pomocí metod aktivního učení a kooperativních metod? Jak lépe organizovat výuku? Jak navázat kontakt se všemi žáky ve třídě? Jak zvýšit pozornost a zapojení žáků do výuky? Jak více promýšlet a zpřehlednit zadávání vzdělávacích aktivit? Jak řešit konflikty mezi žáky ve třídě? A další. 

Vzdělávací kurzy zaměřené na metody aktivního učení, formativního hodnocení, integrovanou tematickou výuku a projektové vyučování

Při plánování dalšího vzdělávání pedagogů bývá často výhodné mít „společné téma“ pro školní sborovnu – absolvovat společný vzdělávací kurz připravený v souvislosti s prioritami školy a potřebami pedagogů. Učitelé po absolvování kurzu následně aplikují souběžně získané dovednosti, mohou je společně plánovat, vyhodnocovat nebo tandemově odučit. Tato vzájemná podpora pedagogů je velmi účinný nástroj rozvoje. Nabízíme vzdělávací kurzy, kde se účastníci na nějakou dobu stávají žáky a na své kůži si vyzkouší specifické přínosy jednotlivých metod a postupů. Obsah a rozsah kurzů vzniká ve spolupráci s vedením školy a dalšími školními metodiky.   

Chcete navázat spolupráci při doprovázení Vaší školy?

Ozvěte se nám na jindrich.moncek@inovativnivzdelavani.cz